ЛЕЧЕНИЕ
по „Медицински стандарти за системно лекарствено лечение на солидни
злокачествени тумори” на Българско онкологично дружество, 2009 г.
Скрий всичко | Покажи всичко
Тумори на главен мозък
§ Астроцитом

    o Първа линия
1. Кармустин – 120 мг/м2 венозно, през 42 дни до обща доза 1500 мг
2. Ломустин – 100-120 мг/м2 през устата, през 42 дни до обща доза 1500 мг.
    o Втора линия
Темозоломид – 150 мг/м2 дневно (за първи цикъл), 200 мг/м2 дневно (в последващи 2-ри до 6-и курс) през устата, 1-5 ден, през 28 дни.

§ Глиобластом
1. Провежда се химио-лъчетерапия с Темозоломид – 75 мг/м2 дневно през устата, 42 дни. След почивка от 4 седмици лечението продължава с Темозоломид – 150 мг/м2 дневно (за първи цикъл), 200 мг/м2 (в последващи 2-ри до 6-и курс) през устата, 1-5 ден, през 28 дни.
2. При рецидив на болестта (само след реоперация) – 8 цикъла с Темозоломид.
3. След приключване на самостоятелна лъчетерапия – 8 цикъла с Темозоломид.

§ Мозъчни разсейки (метастази)
Системна противотуморна терапия се обсъжда при множествени разсейки от рак на бял дроб, гърда и др., неподходящи за хирургическо лечение. Задължително условие е добър пърформанс статус на пациента. Прилага се под форма на съчетана химио-лъчетерапия: Темозоломид – 75 мг/м2 дневно през устата, 1-28 ден + цялостна мозъчна лъчетерапия – 30 Грей. След това се продължава с Темозоломид – 200 мг/м2 дневно през устата, 1-5 ден, през 28 дни.

Рак на глава и шия
Околоносни синуси, слюнчени жлези, устна кухина (език, тонзили), фаринкс, хипофаринкс, назофаринкс, ларинкс

§ Неоадювантна химиотерапия
Прилага се при местно напреднал рак на ларинкс.
1. Цисплатин – 100 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Цисплатин – 100 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден + Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 28 дни.

§ Адювантна химиотерапия
Прилага се след хирургическо лечение и невъзможност за лъчетерапия или след проведена лъчетерапия: Цисплатин – 100 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.

§ Съчетана лъче-химиотерапия
Прилага се при местно напреднал рак и добър пърформанс статус на пациента.
1. Цисплатин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 500 мг/м2 венозно 1-5 ден.
2. Цисплатин – 50 мг/м2 венозно 1 ден на всяка седмица.
3. Цетуксимаб – 400 мг/м2 венозно, последвана от 250 мг/м2 венозно седмично.

§ Първа линия химиотерапия
Прилага се при рецидив или рак с далечни разсейки.
1. Цисплатин – 100 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Метотрексат – 40 мг/м2 седмично мускулно, до прогресия.
3.Епирубицин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Блеомицин – 30 мг венозно 1, 8 и 15 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2 венозно 1 и 8 ден, през 28 дни.

§ Втора линия химиотерапия
 Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 28 дни.

Рак на гърда

Системното лекарствено лечение включва химиотерапия, таргетна терапия и хормонотерапия. Задължително е предварително хистологично изследване на следните два показателя: (а) туморни хормонални рецептори – естрогенни рецептори (ЕR) и прогестеронови рецептори (PgR) и (б) рецептори за човешки епидермален растежен фактор, тип 2 (HER2).

§ Неоадювантна терапия
Прилага се при следните три случая: (а) преди хирургическо лечение на тумори над 3 см; (б) при местно напреднал рак; (в) при местно напреднал рак, неподходящ за хирургическо лечение. Системната лекарствена терапия задължително се предшества от биопсия и хистологично изследване, и продължава 4-6 месеца.
1. Епирубицин (Доксорубицин) – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2  венозно 1 ден, последвани от Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден (Паклитаксел – 80 мг/м2 венозно седмично, 12 седмици), през 21 дни.
2. Епирубицин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Капецитабин – 2000 мг/м2 през устата 1-14 ден, през 21 дни.
3. При HER2-положителни тумори: Епирубицин (Доксорубицин) – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2 венозно 1 ден, последвани от Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Трастузумаб – 8(6) мг/кг венозно 1 ден, повторение през 21 дни.

§ Адювантна терапия
Прилага се след радикално опериран рак. Изборът на режим за системна лекарствена терапия се основава на три рискови категории за прогресия на болестта: (а) нисък риск, (б) междинен риск и (в) висок риск.

    o Адювантна терапия при хормонално-положителни тумори (ER- и/или PgR-положителни)
1. При пациенти с нисък риск, които са в менопауза, се провежда петгодишна хормонотерапия с т.нар. ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или с Тамоксифен.
2. При пациенти с междинен риск, които са в пременопауза, се провежда двугодишно лекарствено потискане на функцията на яйчниците с аналог на Рилизинг хормон на лутеинизиращ хормон (ЛХРХ) плюс петгодишен прием на ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
3. При пациенти с междинен риск и с хистологични данни за разсейки в един до три мишнични (аксиларни) лимфни възли, се провеждат 4 цикъла следоперативна химиотерапия: Паклитаксел – 175 мг/м2 (Доцетаксел – 75 мг/м2) венозно + Циклофосфамид – 600 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни. Друг подходящ режим, прилаган в 6 цикъла, е: 5-Флуороурацил – 500 мг/м2 венозно + Епирубицин – 90 мг/м2 венозно + Циклофосфамид – 500 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
След приключване на химиотерапията се започва хормонотерапия: (а) при болни в менопауза се провежда петгодишна хормонотерапия с ароматазни инхибитори; (б) при болни в пременопауза се провежда двугодишно лекарствено потискане на функцията на яйчниците с аналог на Рилизинг хормон на лутеинизиращ хормон (ЛХРХ) плюс петгодишен прием на ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
4. При пациенти с висок риск се провеждат от шест до осем цикъла химиотерапия: Епирубицин (Доксорубицин) – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2 венозно 1 ден, последвани от Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден (Паклитаксел – 80 мг/м2 венозно седмично, 12 седмици).
При пациенти с HER2-положителни тумори с размер над 1 см лечението с Доцетаксел (Паклитаксел) се комбинира с Трастузумаб – 8(6) мг/кг венозно 1 ден, повторение през 21 дни. След приключване на приложението на Доцетаксел (Паклитаксел) терапията с Трастузумаб продължава 12 месеца през 21 дни. 

    o Адювантна терапия при хормонално-отрицателни тумори (ER- и PgR-отрицателни)
1. При пациенти с междинен риск се провежда химиотерапия: 5-Флуороурацил – 500 мг/м2 венозно + Епирубицин – 90 мг/м2 венозно + Циклофосфамид – 500 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. При пациенти с висок риск се провеждат от 6 до 8 цикъла химиотерпия: Епирубицин (Доксорубицин) – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2  венозно 1 ден, последвани от Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден (Паклитаксел – 80 мг/м2 венозно седмично, 12 седмици), през 21 дни.
При пациенти с HER2-положителни тумори, чийто размер е над 1 см, лечението с Доцетаксел (Паклитаксел) се комбинира с Трастузумаб – 8(6) мг/кг венозно 1 ден, повторение през 21 дни. След приключване на приложението на Доцетаксел (Паклитаксел) терапията с Трастузумаб продължава 12 месеца през 21 дни. 
3. При пациенти с тройно отрицателен тумор (ER-, PgR- и HER2-отрицателен) се провеждат от 6 до 8 цикъла химиотерпия: Епирубицин (Доксорубицин) – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Циклофосфамид – 600 мг/м2  венозно 1 ден, последвани от Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден (Паклитаксел – 80 мг/м2 венозно седмично, 12 седмици), през 21 дни.

§ Терапия при рак с далечни разсейки (метастази)

    o Хормонотерапия при хормонално-положителни тумори (ER- и/или PgR-положителни)
1. При пациенти, непровеждали адювантна хормонотерапия, се започва приложение на ароматазен инхибитор (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
2. При пациенти, прилагали адювантна хормонотерапия с Тамоксифен, се започва приложение на ароматазен инхибитор (Анастрозол, Летрозол, Екземестан). Ако прогресията на болестта е след свободен интервал над 12 месеца, се продължава с Тамоксифен.
3. При пациенти, прилагали ароматазни инхибитори, се започва втора линия хормонотерапия с Фулвестрант – 250 мг мускулно, веднъж месечно.

    o Първа, втора и трета линия химиотерапия
Провежда се с един от следните режими:
1. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно + Цисплатин – 60 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Епирубицин – 50 мг/м2 венозно + Доцетаксел – 75 мг/м2 (Паклитаксел – 175 мг/м2) венозно 1 ден, през 21 дни.
3. Паклитаксел – 90 мг/м2 венозно седмично (за 3 от 4 седмици) + Бевацизумаб – 10 мг/кг венозно през 14 дни.
4. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Капецитабин – 1600 мг/м2 дневно през устата, 1-14 ден, през 21 дни.
5. Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1 ден + Гемцитабин – 1250 мг/м2 венозно 1 и 8 ден, през 21 дни.
6. Винорелбин – 20 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Капецитабин – 1600 мг/м2 дневно през устата 1-14 ден, през 21 дни.
При пациенти с HER2-положителни тумори към режимите се добавя Трастузумаб – 2 мг/кг венозно седмично до прогресия (след еднократна натоварваща доза 4 мг/кг). При прогресия в хода на лечение с Трастузумаб се започва лечение с Лапатиниб – 1250 мг ежедневно през устата + Капецитабин – 2000 мг дневно през устата 1-14 ден.

Рак на бял дроб
Дели се на недребноклетъчен и дребноклетъчен рак.

§ Терапия на недребноклетъчен рак

    o Неоадювантна химиотерапия
Прилага се преди хирургическо лечение на местно напреднал рак или на тумор с размер над 4 см и включва 3-4 цикъла.
1. Цисплатин – 50 мг/м2 венозно 1, 8 ден + Винорелбин – 25 мг/м2 венозно 1, 8, 15, 22 ден, през 28 дни.
2. Карбоплатин AUC6 венозно + Паклитаксел – 200 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

    o Адювантна химиотерапия
Прилага се след хирургическо лечение на местно напреднал рак или на тумор с размер над 4 см и включва 4 цикъла
1. Цисплатин – 50 мг/м2 венозно 1, 8 ден + Винорелбин – 25 мг/м2 венозно 1, 8, 15, 22 ден, през 28 дни.
2. Карбоплатин AUC6 венозно + Паклитаксел – 225 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни

    o Първа линия терапия
Прилага се при местно напреднал рак, който не подлежи на хирургическо лечение, или при рак с далечни разсейки и включва 4-6 цикъла.
1. Гемцитабин – 1250 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
3. Винорелбин – 25 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
4. Пеметрексед – 500 мг/м2 венозно + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
5. Цетуксимаб – 400 мг/м2 венозно (начална доза), 250 мг/м2 венозно седмично + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден + Винорелбин – 30 мг/м2 венозно 1 и 8 ден, през 21 дни.
6. Бевацизумаб – 7,5 мг/кг венозно 1 ден + Гемцитабин  – 1250 мг/м2 венозно 1, 8 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

    o Поддържаща химиотерапия
Прилага се веднага след първа линия, когато оценката на лечебния отговор не показва прогресия и е налице добър пърформанс статус на пациента:
1. Ерлотиниб – 150 мг/дневно през устата до прогресия.
2. Пеметрексед – 500 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

    o Втора линия терапия
Прилага се, когато след първа линия оценката на лечебния отговор показва прогресия, и включва 2-3 цикъла.
1. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно, през 21 дни.
2. Пеметрексед – 500 мг/м2 венозно, през 21 дни.
3. Ерлотиниб – 150 мг дневно през устата до прогресия.

    o Трета линия химиотерапия
Прилага се, когато когато след втора линия оценката на лечебния отговор показва прогресия: Ерлотиниб – 150 мг дневно през устата до прогресия.

§ Терапия на дребноклетъчен рак

    o Първа линия химиотерапия
1. Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Етопозид – 120 мг/м2 венозно 1-3 ден, през 21 дни.
2. Циклофосфамид – 1000 мг/м2 венозно + Епирубицин – 60 мг/м2 венозно + Винкристин – 1,4 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
3. Иринотекан – 60 мг/м2 венозно 1, 8, 15 ден + Цисплатин – 60 мг/м2 венозно 1 ден, през 28 дни.

    o Втора линия химиотерапия
Прилага се, когато след първа линия оценката на лечебния отговор показва прогресия, и включва 2-3 цикъла.
1. Циклофосфамид – 1000 мг/м2 венозно + Епирубицин – 60 мг/м2 венозно + Винкристин – 1,4 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Епирубицин – 60 мг/м2 венозно + Винкристин – 1,4 мг/м2 венозно 1 ден, след 21 дни.
3. Ифосфамид – 5000 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
4. Топотекан – 1,5 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.

Мезотелиом на плевра

Прилагат се 4-6 цикъла от следните два режима:
1. Пеметрексед – 500 мг/м2 венозно + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Циклофосфамид – 500 мг/м2 венозно + Епирубицин – 75 мг/м2 венозно + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

Тимом и рак на тимус

Химиотерапия се прилага при рак, който не подлежи на хирургическо лечение, или при рак с далечни разсейки и включва 4-6 цикъла.
1. Циклофосфамид – 500 мг/м2 венозно + Епирубицин – 75 мг/м2 венозно + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Етопозид – 75 мг/м2 венозно + Ифосфамид – 1200 мг/м2 венозно + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-4 ден, през 21 дни. 

Рак на хранопровод

§ Неоадювантана химио-лъчетерапия
Прилага се преди хирургическо лечение на местно напреднал рак и се съчетава с лъчетерапия 45 Грей.
1. Цисплатин – 30 мг/м2 венозно + Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1, 8, 15, 22, 29 ден.
2. Цисплатин – 30 мг/м2 венозно + Иринотекан – 85 мг/м2 венозно 1, 8, 22, 29 ден.
3. Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 800 мг/м2 венозно 1-4 ден.

§ Адювантана химиотерапия
Прилага се при жлезист рак, докато при плоскоклетъчен рак няма доказан ефект.
1. Цисплатин – 30 мг/м2 венозно + Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Цисплатин – 30 мг/м2 венозно + Иринотекан – 85 мг/м2 венозно 1, 8 ден, през 21 дни.

Рак на стомах

§ Периоперативна химиотерапия
Прилага се при местно напреднал рак и включва неоадювантана химиотерапия (3-4 цикъла), последвана от хирургическо лечение и адювантна химиотерапия (3-4 цикъла).
1. Епирубицин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 60 мг/м2 1 ден + 5-Флуороурацил – 200 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.
2. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 750 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.

§ Терапия при рак с далечни разсейки (метастази)
Започва се след предварително хистологично изследване на HER2 и включва 4-6 цикъла
1. Епирубицин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 60 мг/м2 1 ден + 5-Флуороурацил – 200 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.
2. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + 5-Флуороурацил – 750 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.
3. Епирубицин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Оксалиплатин – 130 мг/м2 венозно 1 ден + Капецитабин – 2500 мг/м2 през устата 1-14 ден, през 21 дни.
4. Капецитабин – 2000 мг/м2 през устата 1-14 ден (или 5-Флуороурацил – 800 мг/м2 венозно 1-5 ден) + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден + Трастузумаб – 8(6) мг/кг венозно, през 21 дни.

Рак на панкреас

§ Адювантна химиотерапия
Прилага се след хирургическо лечение: Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 1, 8, 15 ден, през 28 ден.

§ Химио-лъчетерапия при местно напреднал рак, неподлежащ на хирургическо лечение
Прилага се само при липса на жълтеница и добър пърформанс статус на пациента.
1. Гемцитабин – 400 мг/м2 седмично венозно, 7 седмици + лъчетерапия – 45-50,4 Грей.
2. 5-Флуороурацил – 300 мг/м2 венозно 1-5 ден, 6 седмици + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, 1 и 5 седмица + лъчетерапия – 50-60 Грей.

§ Първа линия химиотерапия
1. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 7 седмици, след това – 3 седмици, през 28 дни.
2. Гемцитабин 1000 мг/м2 венозно + Ерлотиниб – 100 мг дневно през устата, до прогресия.
3. 5-Флуороурацил – 425 мг/м2 венозно + Левковорин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.
4. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 1 ден + Оксалиплатин – 100 мг/м2 венозно 2 ден, през 14 дни.


Чернодробноклетъчен рак

Системна противотуморна терапия се прилага при рак, неподлежащ на хирургическо лечение или при рак с далечни разсейки. Задължително условие е наличие на т.нар. добър оперативен риск – клас A. Изчислява се по точковата система на Чайлд-Пуг.
1. Сорафениб – 800 мг дневно през устата до прогресия.
2. Епирубицин – 75 мг/м2 венозно през 21 дни.
3. 5-Флуороурацил – 600 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Епирубицин – 40 мг/м2 венозно 2 и 3 ден + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

Рак на извънчернодробни жлъчни пътища
Жлъчен мехур, общ жлъчен проток, папила на Фатер

Химиотерапия се прилага след хирургическо лечение или при рак, неподлежащ на хирургическо лечение.
1. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно + Цисплатин – 25 мг/м2 венозно 1, 8 ден, през 21 дни.
2. 5-Флуороурацил – 600 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Епирубицин – 40 мг/м2 венозно 2 и 3 ден + Цисплатин – 80 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

Бъбречноклетъчен рак

Системна противотуморна терапия се прилага при рак с далечни разсейки или при рецидив. Задължително условие е да се определи т.нар. рискова група за кратка преживяемост, която се изчислява по системата MSKCC (чете се ем-ес-кей-си-си).

§ Първа линия терапия
1. Сунитиниб – 50 мг дневно 28 дни + 14 дни пауза (при пациенти с нисък и среден риск).
2. Бевацизумаб – 10 мг/кг венозно 1 ден, през 14 дни + Интерферон-алфа – 3 по 9000000 МЕ седмично подкожно (при пациенти с нисък и среден риск).
3. Темсиролимус – 25 мг венозно седмично (при пациенти с висок риск)

§ Втора линия терапия
1. Сорафениб – 800 мг дневно през устата до прогресия.
2. Сунитиниб – 50 мг дневно 28 дни + 14 дни пауза, до прогресия.
3. Еверолимус – 10 мг дневно до прогресия.

Рак на дебело и право черво

§ Неоадювантна химио-лъчетерапия при рак на право черво
Прилага се при местно напреднал рак и се съчетава с лъчетерапия 50-54 Грей: 5-Флуороурацил – 350 мг/м2 венозно + Левковорин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, 1 и 5 седмица. 

§ Адювантна химиотерапия
Прилага се след хирургическо лечение на локално напреднал рак. Препоръчва се предварително хистологично изследване на тумора за маркера K-ras (произнася се кей-рас).
1. Левковорин – 20 мг/м2 венозно + 5-Флуороурацил – 425 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Оксалиплатин – 85 мг/м2 + Левковорин – 200 мг/м2 венозно + 5-Флуороурацил – 400 мг/м2 бързо венозно, последван от 600 мг/м2 продължително венозно 1 и 2 ден, през 14 дни.
3. Капецитабин – 2500 мг/м2 през устата 1-14 ден, през 21 дни.

§ Първа линия химиотерапия
Прилага се при рак с далечни разсейки.
1. Оксалиплатин – 85 мг/м2 венозно + Левковорин – 200 мг/м2 венозно + 5-Флуороурацил – 400 мг/м2 бързо венозно, последван от 600 мг/м2 продължително венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Иринотекан – 180 мг/м2 венозно 1 ден + Левковорин – 200 мг/м2 венозно 1 и 2 ден + 5-Флуороурацил – 400 мг/м2 бързо венозно, последван от 600 мг/м2 продължително венозно 1 и 2 ден, през 14 дни.
3. Оксалиплатин – 130 мг/м2 венозно 1 ден + Капецитабин – 2000 мг/м2 дневно през устата 1-14 ден, през 21 дни.
5. Иринотекан – 250 мг/м2 венозно 1 ден + Капецитабин – 2000 мг/м2 дневно през устата 1-14 ден, през 21 дни.
6. Капецитабин – 2500 мг/м2 дневно през устата 1-14 ден, през 21 дни.

§ Втора линия химиотерапия
1. Панитумумаб – 6мг/кг венозно 1 ден, през 14 дни,
2. Цетуксимаб – 400(250) мг/м2 венозно седмично + Ириноте­кан – 180 мг/м2 венозно, през 14 дни.
3. Митомицин С – 8 мг/м2 венозно 1 ден, през 42 дни + 5-Флуороурацил – 425 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 21 дни.


Рак на яйчник

§ Неоадювантна химиотерапия
Прилага се преди хирургическо лечение при местно напреднал рак: Карбоплатин AUC6  венозно + Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

§ Адювантна химиотерапия
1. Карбоплатин AUC6  венозно (или Цисплатин – 60 мг/м2  венозно) + Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Циклофофосфамид – 600 венозно 1 ден + Цисплатин – 75 мг/м2  венозно 2 ден, през 21 дни.

§ Първа линия химиотерапия
1. Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 2 ден, през 21 дни.

§ Втора линия химиотерапия
1. Топотекан – 1,5 мг/м2 венозно1-5 ден, през 21 дни.
2. Ифосфамид – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
3. Етопозид – 100 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
4. Циклофосфамид – 100-150 мг дневно през устата 25 дни, през 28 дни.

Рак на ендометриум

§ Първа линия химиотерапия
Прилага се при рак с далечни разсейки. Задължително е предварително хистологично изследване на туморни хормонални рецептори – естрогенни рецептори (ЕR) и прогестеронови рецептори (PgR).

1. Епирубицин – 60 мг/м2 венозно + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.
2. Паклитаксел – 175 мг/м2 венозно + Карбоплатин AUC6 венозно 1 ден, през 21 дни.
3. Паклитаксел – 80 мг/м2 венозно седмично.

§ Хормонотерапия
Прилага се при рецидив и далечни разсейки на рак с положителни хормонални рецептори – ER и/или PgR: Медроксипрогестерон ацетат – 1000 мг дневно 1-10 ден; след това – 500 мг 3 пъти седмично или 200 мг ежедневно.

Рак на маточна шийка

Системна химиотерапия се прилага при рак с далечни разсейки.
1. Блеомицин – 15 мг венозно 1 ден + Винкристин – 1 мг/м2  венозно 1 ден + Цисплатин – 60 мг/м2 венозно 2 ден + Митомицин С – 8 мг/м2 венозно 4 ден (през 42 дни), през 21 дни.
2. Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Ифосфамид – 2000 мг/м 2 венозно 1-3 ден, през 21 дни.
3. Топотекан – 0,75 мг/м2 венозно 1-3 ден + Цисплатин – 50 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

Рак на пикочен мехур

§ Повърхностен рак
Задължително условие е да се определи т.нар. рискова група. Местна антитуморна терапия се провежда след хирургическо лечение (трансуретрална резекция,ТУР).
1. При нисък и среден риск се провежда местна (вътрeмехурна) терапия с Митомицин С – 20 мг в 6 ежеседмични въвеждания, последвани от 10 ежемесечни въвеждания.
2. При висок риск се прилага местна терапия с ваксината БЦЖ – 37,5 мг в 6 ежеседмични въвеждания.

§ Проникващ рак
Прилага се неоадювантна, адювантна и първа линия химиотерапия (при рак с далечни разсейки).
1. Метотрексат – 30 мг/м2 мускулно 1, 15, 22 ден + Винбластин – 3 мг/м2 венозно 1, 15, 22 ден + Епирубицин – 50 мг/м2 венозно 1 ден + Цисплатин – 60 мг/м2 венозно 1 ден, през 28 дни.
2. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 1, 8 и 15 ден + Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден, през 28 дни.
3. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 1, 8 и 15 ден, през 28 дни.

Рак на простата

Системна терапия се прилага преди и след хирургическо лечение и при т.нар. лекарствено-устойчив (хормонално-устойчив) рак.

§ Неоадювантна хормонотерапия
Включва лекарствена кастрация с аналог на Рилизинг хормон на лутеинизиращ хормон (ЛХРХ) + лекарствено отнемане на андрогени (Бикалутамид 150 мг дневно за 3-5 месеца).

§ Първа линия хормонотерапия
Прилага се при рак с далечни разсейки: лекарствена кастрация с ЛХРХ-агонист.
При прогресия се прилага т.нар. лекарствено отнемане на андрогени: Флутамид – 750 мг дневно през устата, Бикалутамид – 50 мг дневно през устата, Ципротерон – 300 мг мускулно през 14 дни или 100 мг дневно през устата.

§ Втора линия хормонотерапия
Прилага се Медроксипрогесетерон ацетат – 1000 мг дневно през устата 30 дни, след това – 500 мг през устата 3 пъти седмично, или Преднизолон – 20 мг през устата.

§ Лечение на лекарствено-устойчив (хормонално-устойчив) рак
1. Доцетаксел – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Преднизолон – 2 по 5 мг дневно през устата 1-21 ден, през 21 дни.
2. Митоксантрон – 12 мг/м2 венозно 1 ден + Преднизолон 2 по 5 мг дневно през устата 1-21 ден, през 21 дни.
3. Естрамустин – 560-840 мг дневно през устата + Винбластин – 4 мг/м2 седмично венозно (6 седмици и 2 седмици почивка).
4. Винорелбин – 30 мг/м2 венозно 1 ден + Преднизолон – 10 мг дневно през устата 1-15 ден, през 21 дни.
5. Цисплатин – 75 мг/м2 венозно 1 ден + Етопозид – 100 мг/м2 венозно 1-3 ден, през 21 дни.
6. Кетоконазол – 200-450 мг дневно през устата.

Рак на тестис

Дели се на семиномен и несеминомен рак.

§ Семиномен рак

    o Адювантна химиотерапия
1. Етопозид – 100 мг/м2 венозно + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Блеомицин – 30 мг венозно 2, 9 и 16 ден + Етопозид – 100 мг/м2 венозно 1-5 ден + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.

    o Спасителна химиотерапия
Прилага се при рецидив и/или при рак с напреднали разсейки: Цисплатин – 20 мг/м2 венозно + Етопозид – 100 мг/м2 венозно + Ифосфамид – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.

§ Несеминомен рак

    o Адювантна химиотерапия
Задължително е предварително класифициране на пациентите в три рискови групи според стойността на три туморни маркери: алфа-фетопротеин (AFP), бета-човешки хорион-гонадотропин (beta-hCG) и лактат-дехидрогеназа (LDH). 
1. Блеомицин – 30 мг венозно 2, 9 и 16 ден + Етопозид – 100 мг/м2 венозно 1-5 ден + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден + Винбластин – 6 мг/м2 венозно 1 и 2 ден + Блеомицин – 30 мг венозно 2, 9 и 16 ден, през 28 дни.

    o Спасителна химиотерапия
1. Цисплатин – 20 мг/м2 венозно + Етопозид – 100 мг/м2 венозно + Ифосфамид – 1000 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.
2. Паклитаксел – 250 мг/м2 венозно 1 ден + Ифосфамид – 1500 мг/м2 венозно 2-5 ден + Цисплатин – 25 мг/м2 венозно 2-5 ден, през 28 дни.
3. Гемцитабин – 1000 мг/м2 венозно 1 и 8 ден + Оксалиплатин – 130 мг/м2 венозно 1 ден, през 21 дни.

Саркоми

Биват саркоми на крайници, вътрекоремни, ретроперитонеални, стомашно-чревни стромални, дезмоидни и др.

§ Адювантна химиотерапия
Прилага се след хирургическо лечение на саркоми с размер над 5 см или местно напреднали саркоми: Епирубицин – 60 мг/м2 венозно 1 и 2 ден + Ифосфамид – 1800 мг/м2 венозно 1-5 ден, през 28 дни.

§ Първа линия химиотерапия
1. Ифосфамид – 1500 мг/м2 венозно 1-5 ден + Цисплатин – 20 мг/м2 венозно 1-5 ден + Винкристин – 2 мг венозно 1 ден, през 28 дни.
2. Циклофосфамид – 500 мг/м2 венозно 1 ден + Винкристин – 1,4 мг/м2 венозно 1 ден + Епирубицин – 70 мг/м2 венозно 1 ден + Дакарбазин – 400 мг/м2 венозно 1-3 ден, през 21 дни.

§ Втора линия химиотерапия
Актиномицин Д – 0,5 мг дневно венозно 1 и 2 ден + Цисплатин – 75 мг/м2  венозно 1 ден, през 21 дни.

    o Лечение на стомашно-чревни стромални тумори
Прилага се след хирургическо лечение на тумори с висок риск и при тумори с далечни разсейки.
1. Иматиниб – 800 мг дневно през устата до прогресия.
2. Сунитиниб – 50 мг дневно през устата 28 дни, 2 седмици пауза, до прогресия.

Злокачествен меланом

Системна терапия се прилага при рецидив в лимфни възли или при наличие на далечни разсейки.
1. Дакарбазин – 250 мг/м2 венозно 1-10 ден, през 45 дни.
2. Темозоломид – 200 мг/м2 дневно през устата, 1-5 ден, през 28 дни.
3. Интерферон-алфа – 2 по 10000000 МЕ седмично подкожно, 12 месеца.

 
 
Първа национална конференция
European Society for Medical Oncology
American Society of Clinical Oncology
National Comprehensive Cancer Network
Българска асоциация на онкоболните
Начало | Принципи | Екип | Лечение | Консултации | Форум | Връзки | Контакти
Copyright © Kлиника по медицинска онкология - 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player